เครื่องแจ้งเตือนเมื่อมีการจมน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ เทพกร, พิชชานันท์ งามเชิดชูสิทธิ์, อิสรีย์ โภคาเจริญวัจนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาติ อินทนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้ศึกษามาพบว่า เด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึงปีละ 904 คน เพื่อช่วยลดปัญหาการจมน้ำตาย ที่เป็นปัญหาหลักในการเสียชีวิตของเด็กในประเทศไทย ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงต้องการที่จะสร้างเครื่องการแจ้งเตือนเมื่อมีการจมน้ำขึ้นเพื่อให้เครื่องนี้สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองของเด็ก หรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้สามารถมาช่วยเหลือได้ทันการณ์