โปรแกรมระบุชนิดของแบคทเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลดา เพ็ชรธงไชย, พิมพ์ชนะ ไชยสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ ใช้พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานโปรแกรมระบุชนิดของแบคทีเรียทางคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ที่จัดโครงงานนี้ขึ้นเพื่อทำการศึกษาชนิดของแบคทีเรีย โดยการระบุสัณฐานวิทยาจากภาพแบคทีเรียในระยะที่เหมาะสม สร้างโปรแกรมระบุชนิดแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดโรคที่สามารถติดเชื้อ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบกระบวนการการรักษาทางการแพทย์

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการสร้างโปรแกรมระบุชนิดของแบคทีเรีย ใช้ระบบ Image OCR ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ จากรูปภาพในจานเพาะเชื้อขึ้นมาโดยนำรูปภาพมาเปรียบเทียบกับรูปแบคทีเรียที่ก่อไห้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อระบุชนิดของแบคทีเรีย โดยใช้โปรแกรม python ในการเขียนเพื่อให้เรียนรู้ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียบนจานเพาะเชื้อ