เครื่องตรวจจับลวดลายความสุกแคนตาลุป เมืองสกลนคร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีปกร เจริญชัย, จุฑาลักษณ์ จันทประสาร, พิชชาภา คชพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, กรีฑา ภูผาดแร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เริ่มมาจากปัญหาในการซื้อแคนตาลูปแต่ละลูกจะได้ความสุกแตกต่างกัน. บางครั้งจะได้ลูกที่สุกพอดีกิน. บางลูกไม่สุก ไม่สามารถกินได้.ถ้าอยากได้ลูกที่สามารถกินได้ ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ ถ้าเป็นคนที่ไม่ลำนาญจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้. ดังนั้นผู้จัดทำจึงทำการศึกษาและสอบถามจากปราญชาวบ้านพบว่า ลวดลวยของแคลตาลุป จะบอกถึงความสุกของแคลตาลุปดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องมือตรวจสอบความสุกของแคลตาลุปขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ตรวจสอบของแคลตาลุปได้จึงเป็นที่มาของการทำโครงงานเรื่องเครื่องตรวจจับความสุกแคลตาลุปเมืองสกล