การศึกษา Carbon Footprint ของกระบวนการผลิตกล้วยอบเนยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์ธิตา เมฆประยูร, ณภัทร วรพรรดิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหานี้เกิดจากบรรดาก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)ทำให้หลายองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆมีความตระหนักและสนใจที่จะจัดทำการประเมิน Carbon Footprint หรือตัวชี้วัดถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้เพื่อประเมินมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ทางกลุ่มสนใจที่จะศึกษา Carbon Footprint ของกระบวนการทำกล้วยอบเนยเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำกล้วยอบเนยในแต่ละขั้นตอนและเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าในท้องถิ่น เนื่องจากบางปีมีปริมาณกล้วยน้ำว้าล้นตลาด ทําให้กลุ่มผู้ประกอบการคิดที่จะทําการแปรรูปกล้วยน้ำว้าขึ้นเพื่อลดการล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยทําการผลิตผลิตภัณฑ์ อาทิ กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า ทำให้มีการผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบในแต่ละขั้นตอนล้วนนั้นยังเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน