การศึกษา เชื้อรา และสกัดสารสกัดพืชสมุนไพรธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) Butl.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา สีหะวงษ์, เดโชชัย คำมาฟุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชสมุนไพร และเชื้อราที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ P. palmivora (Butl.) Butl. และการสกัดสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา P. palmivora (Butl.) Butl. รวมถึงมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora (Butl.) Butl.