ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง SHM ด้วยโปรแกรม Algodoo ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภพ บริสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบัน หลังการระบาดโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ต้องปรับการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งทำให้ทางสถานศึกษามีการป้องกัน และยังต้องปรับเรื่องการเรียนการสอน สถานที่อีกมาก ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญที่จะต้องปรับตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สื่อการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันในวิชาวิทยาศาสตร์นั้น เนื้อหาส่วนใหญ่นั้นถูกนำเสนอเป็นรูปภาพทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ไม่ดีพอและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะลืมสิ่งที่เรียน สำหรับเนื้อหาเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีสื่อที่จับต้องได้ คือ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกแบบลูกตุ้มเพียงแบบเดียว ซึ่งไม่น่าสนใจเท่าที่ควร หากนักเรียนได้ทำการทดลองพร้อมกับโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนจำลองจะทำให้มีความเข้าใจและจดจำสิ่งที่เรียนได้ดี

ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เห็นว่า การทำสื่อการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญที่จะถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจในการเรียนได้มากขึ้น จึงนำเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมาทำสื่อการเรียนการสอนในโครงงานครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เห็นว่าโรงเรียนไม่มีการนำเสนอในรูปแบบโปรแกรมจำลอง จึงมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สื่อการเรียนการสอนนี้จะช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ ได้ดีขึ้นและสามารถเข้าใจและจดจำเนื้อหาการเรียนได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น