ศึกษาประสิทธิภาพในการต้านทานยุงของสารเคลือบผิวอเนกประสงค์จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ (Cymbopogon citratus) ในไมโครแคปซูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วารี เศรษฐพรรค์, ภูริณัฐ กระจ่างศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงเป็นปัญหาส้าคัญซึ่งมีผลต่อการด้าเนินกิจวัตรประจ้าวัน ในความคิดเห็นของคนทั่วไป แมลงเป็นสัตว์

ที่น่าเกลียด น่ากลัว และน่าร้าคาญ แมลงบางชนิดเป็นพาหะน้าโรคซึ่งท้าให้เจ็บป่วยและตาย (สุทัศน์, มปป.)

โดยดเวน กุบเลอร์ นักวิจัยประจ้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ กล่าวว่า “Mosquitoes were

responsible for more human disease and death in the 17th through the early 20th centuries

than all other causes combined” หรือก็คือ “โรคที่มียุงเป็นพาหะเป็นสาเหตุที่ท้าให้มนุษย์เจ็บป่วยและ

เสียชีวิตตั งแต่ศตวรรษที่ 17 มาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 มากกว่าสาเหตุอื่น ๆ ทั งหมดรวมกัน” นอกจากนั น

แมลงยังท้าให้เกิดความสกปรก บนพื นผิวต่างๆ (อุรุญากร, มปป.)

วิธีในการแก้ปัญหาความสกปรกและการสร้างความร้าคาญของแมลงที่มีต่อมนุษย์ ในปัจจุบันนิยมใช้สเปรย์

ฆ่าแมลงเคมี ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านแมลงสูงแต่มีผลเพียงในระยะเวลาสั นๆ และมีผลต่อสุขภาพมนุษย์

(ปรียานุช, มปป.) นอกจากสารเคมีแล้วสารที่มีคุณสมบัติในการต้านทานแมลง มีราคาไม่แพง สามารถหาได้

ง่ายตามท้องถิ่นและไม่มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายก็คือ สมุนไพร (รักษ์เกียรติ, มปป.)

จากภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณมีการน้าสมุนไพรบางชนิดซึ่งมีฤทธิ์ในการไล่ยุง และมีงานวิจัยรองรับ

จ้านวนมาก คือตะไคร้ Cymbopogon citratus (Duangkamol, 2011) ซึ่งจากการทดลองอื่น ตะไคร้ยังมี

คุณสมบัติยับยั งการเจริญเติบโตของรา และสามารถก้าจัดศัตรูพืชได้ รวมถึงแมลง (Gupta, 2011) ซึ่งแมลง

เหล่านั นได้สร้างปัญหาแก่บ้านเรือนด้วย แมลงเหล่านี สามารถต้านทานได้ด้วยตะไคร้ โดยทั่วไปนิยมใช้ตะไคร้

เป็นยากันยุงในรูปของน้ามันหอมระเหย แต่น้ามันหอมระเหยเกิดการระเหยได้เร็วมาก ดังนั นระยะเวลาในการ

ป้องกันแมลงจะน้อยไปด้วย

ระยะเวลาในการป้องกันขึ นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการระเหยสาร ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการปลดปล่อยสาร

ได้ด้วยการห่อหุ้มน้ามันหอมระเหยตะไคร้ในไมโครแคปซูล การบรรจุสารในไมโครแคปซูลเพิ่มความมั่นคงให้แก่

สาร และยืดระยะเวลาไนการเก็บสารได้ด้วย (Research2Biz., มปป.) มีการใช้เทคโนโลยีไมโครแคปซูลใน

อุตสาหกรรมหลายแขนง รวมถึงอุตสาหกรรมสารเคลือบผิว และอุตสาหกรรมน้ามันหอมระเหย

ดังนั นคณะผู้จัดท้าจึงสนใจที่จะพัฒนาสารเคลือบผิวอเนกประสงค์ให้มีประสิทธิภาพในการต้านทานยุงจาก

สารสกัดน้ามันหอมระเหยตะไคร้บรรจุในไมโครแคปซูล และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิว

อเนกประสงค์ที่ได้จากการทดลองดังกล่าว เพื่อลดปัญหาความร้าคาญและ ความเจ็บปวดจากยุง และลด

ค่าใช้จ่ายในการฉีดสเปรย์ไล่ยุงที่มีผลเพียงในระยะเวลาสั นๆ