การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดผสมสารสกัดจากดีปลี พริกไทยดำ สะระแหน่ โดยประยุกต์ใช้กับเครื่อง Humidifier เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus cereus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภานัน คงสน, วริษฐา มาขาว, ปภาดา เชื้อคำลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรนิกา มณีท่าโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหามลภาวะฝุ่นมลภาวะเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากควันพิษการจราจรเเละคมนาคม องค์ประกอบหลักของฝุ่นนี้ คือ แบคทีเรีย Bacillus cereus คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus cereus ได้เเก่ ดีปลี พริกไทยดำ และสะระเเหน่ โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายในการสกัดสารจากสมุนไพรไทย 3 ชนิด เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus cereus ของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus cereus ของสมุนไพรไทย 3 ชนิด ได้แก่ ดีปลี พริกไทยดำ และสะระเเหน่

โดยคณะผู้จัดทำได้แบ่งขั้นตอนการทดลองแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การสกัดสารจากดีปลี พริกไทยดำ และสะระเเหน่ จากตัวทำละลายน้ำกลั่นและ 95% เอทานอล ตอนที่ 2 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด ตอนที่ 3 ขั้นเตรียมอัตราส่วนของสารสกัดจากดีปลี พริกไทยดำ และสะระแหน่ ตอนที่ 4 การศึกษาสัณฐานวิทยาแบคทีเรีย Bacillus cereus ตอนที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งแบคทีเรีย Bacillus cereus ตอนที่ 6 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครื่อง Humidifier และตอนที่ 7 ขั้นศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการทดลองพบว่า จาการศึกษาวิธีการสกัดสารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus cereus ของสมุนไพรไทย 3 ชนิดได้แก่ ดีปลี พริกไทยดำ และสะระเเหน่ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบปริมาตรที่ได้จากสารสกัดและการทำ TLC เพื่อหาค่า Rf การสกัดสารด้วยตัวทำละลาย95% เอทานอล มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการสกัดสารด้วยตัวทำละลายน้ำ และเมื่อนำสารสกัดด้วยตัวทำละลาย95%เอทานอล เตรียมเป็นอัตราส่วนผสม พบว่า สารสกัดจากตัวทำละลาย 95% เอทานอลสูตรที่ 9 ที่มีอัตราส่วนผสมของสารสกัดเท่ากับ ดีปลี 5 ml : พริกไทยดำ 5 ml : สะระแหน่ 20 ml สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus cereusได้ดีที่สุด จึงได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยผสมสารสกัดจากดีปลี พริกไทยดำ สะระแหน่สูตรที่ 9 ที่มีตัวทำละลาย95% เอทานอลขึ้น โดยนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่อง Humidifier พบว่าปริมาณฝุ่นในเวลา 1 ชั่วโมงลดลงเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ข้างต้น