การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันจากสารสกัดจากกากชาเชียวเพื่อยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมลรัตน์ ยาสุด, นวนันท์ ญาติประชุม, นภัทร มีสมใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, สุกัญญา จันทรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในแถบร้อน และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกลางแจ้ง การโดนแดดเป็นเวลานาน ๆ อาจมีผลต่อผิวหนัง ทำให้ผิวคล้ำเสีย แก่ก่อนวัย ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระที่ถูกกระตุ้นจากรังสี UV การที่จะยับยั้งอนุมูลอิสระได้จำเป็นต้องอาศัยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถพบได้ในกากชาเขียว วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยการหาปริมาณสารในกลุ่มโพลีฟีนอลทั้งหมดของสารสกัดจากกากชาเขียวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตชาเขียว ที่ทำการสกัดโดยใช้เอทานอลความเข้มข้น 50% เป็นตัวทำละลายในการสกัด และผลิตภัณฑ์โลชั่น ด้วยวิธีมาตรฐาน Folin-Ciocalteu’s Reagent รวมถึงวิเคราะห์ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์โลชั่น และหาจุดคุ้มทุน แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน