โครงงานอุปกรณ์หาค่าความหนาแน่นและpHของของเหลว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา ตอนสี, ก้องภพ อึ้งทรงพร, ปรเมศ คุ้มศรีวัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของของเหลวนั้นมีความสำคัญมากต่อการวิเคราะห์และนำมาใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัตินั้นๆได้ มีสองคุณสมบัติที่ผู้จัดทำสนใจก็คือความหนาแน่นและค่าpHหรือความเป็นกรดเบสของของเหลว โดยการที่จะทราบค่าความหนาแน่นและpHนั้นปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่าได้โดยตรงแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งผู้จัดทำเห็นว่าเราสามารถลดการใช้จ่ายและได้คิดว่าเราสามารถมีเป็นอุปกรณ์พกพาสะดวกโดยหลักการหาความหนาแน่นนั้นสามารถหาได้จากสูตรจาก

FB=mg

FB=pเหลว vจม g

pเหลว vจม g = mวัตถุ g

pเหลว = mวัตถุ/ vจม

pเหลว = mวัตถุ/ด*ด*n

จาก ข้างต้นผู้จัดทำจึงได้ออกแบบอุปกรณ์เพื่อหาปริมาตรที่จมโดยมีลูกบาศก์ควบคุมที่มีด้านทุกด้านยาวตามที่กำหนดไว้และทราบมวลของวัตถุนั้นแล้วที่ติดตั้งwater depth sensor รับค่าความลึกเมื่อหย่อนวัตถุลงไปใน ค่าที่ได้จาก water depth sensor ถูกส่งไปยัง Arduino UNO จากนั้นนำไปคำนวณในสมการ

ส่วนค่าpHนั้นผู้จัดทำได้ทำการติดตั้งpH meter sensorไว้กับวัตถุนั้นขณะหย่อนลงไปในของเหลวด้วย

ค่า pเหลว และค่าความเป็นกรด-เบส ถูกส่งไปยัง nodeMcu esp8266 และถูกส่งต่อไปที่จอ OLED DISPLAY เพื่อแสดงผลต่อไป อุปกรณ์นี่เป็นการประยุกติ์ใช้การเขียนโปรแกรมสั่งงานเซนเซอร์ต่างๆและสามารถประดิษฐิ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้