โครงงานเครื่องนวดหัวจากเซนเซอร์วัดความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา แก่นแก้ว, พัชรมัย ประสมศรี, ปาจรีย์พร เครือพงษ์ศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดให้กับผู้ที่มีความเครียดและต้องการผ่อนคลาย