ผลสารสกัดจากเหง้าพืชตระกูลขิงต่อการป้องกันการเข้าทำลายของด้วงหัวแข็ง (Oryctes rhinoceros) ในสวนปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนวร บุญต่าย, ชิดชนก เวียนรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงหัวแข็ง (Oryctes rhinoceros) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม การใช้สารเคมีเพื่อการฉีดพ่นมีประสิทธิภาพต่ำ โครงงานนี้มีวัตถุสงค์เพื่อศึกษาผลสารสกัดจากเหง้าพืชตระกูลขิงต่อการป้องกันการเข้าทำลายของด้วงหัวแข็งในสวนปาล์ม โดยสกัดสารจากเหง้าขิง ข่า ขมิ้นและไพรด้วยเมทานอล เมื่อระเหยตัวทำละลายแล้ว นำมาทดสอบผลของสารสกัดต่อการฟักตัวของไข่และหนอนด้วงหัวแข็ง โดยฉีดพ่นสารสกัดความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 200, 400 และ 600 mg/L พบว่าสารสกัดจากไพร ความเข้มข้น 400 และ 600 mg/L สามารถยับยั้งการฟักเป็นตัวของไข่ด้วงได้ 100% รวมทั้งหนอนด้วงหัวแข็งได้ 78.3% และ 81.6% ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนเจาะขั้วผลมากกว่าการใช้สารสกัดจากขิง ขมิ้นและข่า 2.2, 2.4 และ 3.2 เท่า ในการทดลองต่อมาได้ทำการทดสอบผลการใช้สารสกัดจากไพรต่อการเข้าทำลายของด้วงหัวแข็ง โดยฉีดพ่นสารสกัดความเข้มข้น 400 mg/L บนต้นปาล์ม ภายหลังการฉีดพ่นสารทุกๆ 10 วัน นาน 2 เดือน ตรวจสอบการเข้าทำลายของด้วงหัวแข็ง ร่องรอยการเกิดโรค และจำนวนใบของปาล์มเปรียบเทียบกับการฉีดพ่นด้วยสารเคมีในทางการค้า พบว่าการใช้สารสกัดจากไพรสามารถลดการเข้าทำลายของด้วงหัวแข็งได้ถึง 32.6% และลดการเกิดโรคได้ 44.3% ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมีในทางการค้า แต่ต้นมีจำนวนใบที่มากกว่าการใช้สารเคมี โครงงานนี้จะเป็นแนวทางในการนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดสารพิษตกค้างไปยังผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง