ผลของสารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ, ธนิดา จิตอารีย์, รมิตา เชื้อเมืองพาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมยราบยักษ์เป็นวัชพืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง คณะผู้จัดทำมีแนวคิดจะนำเครือฝอยทองมาควบคุมไมยราบยักษ์ โดยขั้นต้นได้นำเครือฝอยทองมาพันรอบกิ่งไมยราบยักษ์เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงและทำให้มันตาย แต่พบว่ามีความเป็นไปได้น้อยเนื่องจากลำต้นของไมยราบมีเปลือกหนา แต่พบข้อสังเกตว่าเมื่อเครือฝอยทองตกลงดินแล้วย่อยสลายบริเวณนั้นจำไม่พบการงอกและเจริญเติบโตของต้นกล้าไมยราบยักษ์ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายในการสกัดสารจากเครือฝอยทองต่อการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ โดยนำเครือฝอยทองแห้งสกัดด้วยตัวทำละลายได้แก่ เฮกเซน เอทานอลและน้ำกลั่น นำสารสกัดความเข้มข้น 10 g/l ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ไปทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ดและฉีดพ่นต้นกล้าไมยราบยักษ์อายุ 7 วัน วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์ภายหลังฉีดพ่นสารสกัด 15 วัน พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลทำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกและน้ำหนักแห้งต่ำกว่าชุดที่ฉีดพ่นด้วยสารสกัดด้วยน้ำและเฮกเซน ตามลำดับ การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์ โดยนำสารสกัดจากเครือฝอยทองด้วยเอทานอลความเข้มข้น 5, 10 และ 15 g/l ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ทดสอบการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบ พบว่าการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองความเข้มข้น 10 และ 15 g/l มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ไม่แตกต่างกัน แต่ยับยั้งได้สูงกว่าความเข้มข้น 5 g/l และชุดควบคุม ตามลำดับ การทดลองที่ 3 ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเครืองฝอยทองต่อสัตว์หน้าดินและพืชทดลอง โดยนำสารสกัดเครือฝอยทอง 10 g/l ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ฉีดพ่นในกระบะที่เลี้ยงไส้เดือนดิน ตัวอ่อนแมลงช้างและต้นกล้าผักกาดหอมเปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือการฉีดพ่นด้วยน้ำ พบว่าสารสกัดจากเครือฝอยทองไม่ทำให้สัตว์และพืชทดลองตายหรือมีน้ำหนักแตกต่างจากชุดควบคุม