ความหลากหลายของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติด้วยสารก่อตัวสีจากแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จริญญา พิมพ์โคตร, สิรินันท์ นามวงศ์, ปิยะฉัตร คำนึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผจญภัย เครื่องจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ความหลากหลายของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติด้วยสารก่อตัวสีจากแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการย้อมติดสีผ้าจากความหลากหลายของสีที่เกิดจากการใช้แอนโทไซยานินในดอกอัญชันเป็นสารก่อกำเนิดสีย้อมจากธรรมชาติ ดำเนินการโดย นำสารสกัดจากดอกอัญชันมาผสมกับสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นสีย้อม นำไปต้ม และเติมสารช่วยย้อม ได้แก่ เกลือ สารส้ม น้ำปูนใส และน้ำส้มสายชู แล้วนำผ้าฝ้ายลงย้อมในหม้อย้อม นำผ้ามาแช่ในสารช่วยย้อม และล้างออกด้วยน้ำสะอาด นำไปซักอีกครั้งด้วยผงซักฟอก นำผ้าออกผึ่งในที่ร่มให้แห้ง ผลการทดทดลองน่าจะ พบว่า การใช้สารสกัดจากดอกอัญชันผสมกับสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่ต่างกันจะให้สีของผ้าหลังย้อมเปลี่ยนไปจากเดิม และการใช้สารช่วยย้อมต่างชนิดกันและในปริมาณที่ต่างกันจะทำให้สีของผ้าหลังย้อมเปลี่ยนโทนสีผ้าไปจากเดิมด้วย

สรุปว่า สีของดอกอัญชันให้สีย้อมผ้าที่หลากหลายสีเมื่อนำมาผสมกับสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่ต่างกัน และความหลากหลายของสียังขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารช่วยย้อมที่นำมาใช้ด้วย