การศึกษาและประยุกต์ใช้คุณสมบัติของสารสกัดสีจากดอกฟ้าประทานเพื่อบ่งชี้สารปนเปื้อนและล้างการปนเปื้อนของสารอันตรายในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา สีหะวงษ์, วีรยา ไชยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผจญภัย เครื่องจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและประยุกต์ใช้คุณสมบัติของสารสกัดสีจากดอกฟ้าประทานเพื่อบ่งชี้สารปนเปื้อนและล้างการปนเปื้อนของสารอันตรายในอาหาร เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชที่กระจายพันธุ์ง่ายและถูกละเลยนำมาใช้ประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การทดลองนี้ใช้สารสกัดสีจากดอกฟ้าประทานทดสอบกับสารปนเปื้อนในอาหาร ล้างสารอันตรายในอาหารและตรวจแยกกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ เมื่อทดสอบกับสารปนเปื้อนในอาหารสารสกัดสีจากดอกฟ้าประทานจะเปลี่ยนสีต่างจากเดิม สามารถบอกได้ว่ากรดที่ใช้ประกอบอาหารเป็นกรดอินทรีย์ หรือกรดอนินทรีย์ และยังล้างสารอันตรายในอาหารได้อีกด้วย