สารสกัดจากใบฝรั่งเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวดี ชาลี, นุชจญา ดาวัลย์, พรชิตา มะณีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผจญภัย เครื่องจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สารสกัดจากใบฝรั่งเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งในการเพิ่มความเข้มของสีผ้าที่ย้อมด้วยสีสังเคราะห์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งในการช่วยลดปริมาณสีสังเคราะห์ในการย้อมผ้า 3) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งในการลดระยะเวลาในการย้อมผ้า โดย การทดลองตอนที่ 1 ย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ปริมาณ 10 กรัม ร่วมกับสารสกัดจากใบฝรั่งในปริมาณที่ต่างกัน คือ 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร, 200 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร และ 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ตอนที่ 2 ใช้สารสกัดจากใบฝรั่งความเข้มข้นที่ดีที่สุดมาผสมกับสีสังเคราะห์ในปริมาณที่ต่างกันคือ 10 กรัม, 7 กรัม, 6 กรัม และ 5 กรัม ตอนที่ 3 ย้อมผ้าด้วยสารสกัดจากใบฝรั่งผสมกับสีสังเคราะห์อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการทดลองตอนที่ 2 โดยใช้เวลาย้อม 15 นาที และย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ 10 กรัม นาน 30 นาที จากนั้นนำผ้าแต่ละผืนมาเปรียบเทียบระดับความเข้มด้วยแถบสีและบันทึกผล พบว่า ตอนที่ 1 การย้อมด้วยสีสังเคราะห์ร่วมกับสารสกัดจากใบฝรั่งมีสีเข้มขึ้น ปริมาณที่ทำให้ผ้าย้อมสีเข้มมากที่สุด คือ สารสกัดจากใบฝรั่งในปริมาณ 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ตอนที่ 2 พบว่า ปริมาณสีสังเคราะห์ 7 กรัมต่อ สารสกัดจากใบฝรั่งในปริมาณ 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ความเข้มของสีผ้าใกล้เคียงกับผ้าที่ย้อมด้วยสีสังเคราะห์ปริมาณ 10 กรัม ตอนที่ 3 พบว่า ผ้าที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบฝรั่ง 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ผสมกับสีสังเคราะห์ 7กรัม ที่ใช้เวลาย้อม 15 นาที มีระดับความเข้มใกล้เคียงกับผ้าที่ย้อมด้วยสีสังเคราะห์ 10 กรัม ที่ใช้เวลาย้อม 30 นาทีสรุปได้ว่า

  1. สารสกัดจากใบฝรั่งสามารถเพิ่มความเข้มสีผ้าที่ย้อมด้วยสีสังเคราะห์ได้ และความเข้มข้นที่ทำให้ผ้ามีสีเข้มที่สุดคือปริมาณ 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

  1. สารสกัดจากใบฝรั่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้สีสังเคราะห์ในการย้อมผ้าได้

  2. สารสกัดจากใบฝรั่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการย้อมผ้าได้