เครื่องกรองน้ำจากไบโอชาร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แมท คอช, นพวิชญ์ ฉุนรัมย์, ศิริราช มานะขันติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิศมัย ปกป้องไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองทำเครื่องกรองน้ำจากไบโอชาร์ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อผลิต ถ่านไบโอชาร์2.เพื่อออกแบบเครื่องกรองน้ำจากถ่านไบโอชาร์ 3.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากถ่านไบโอชาร์จากใบมะม่วงที่ผลิตเอง,ถ่านไบโอชาร์มาตรฐาน,ถ่านกัมมันต์และถ่านชาร์โคลตามท้องตลาดโดยจะใช้น้ำทิ้งจากโรงอาหาร 95ปีโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยโดยจะใช้ค่า ค่าpH ค่าความขุ่น ค่าการนำไฟฟ้า และค่าของแข็ง เป็นเกณฑ์วัดคุณภาพน้ำ ซึ่งผลที่ได้ออกมาคือ น้ำก่อนผ่านกระบวนการกรอง จะมีค่าpHอยู่ที่3.84 ค่าการนำไฟฟ้า185.7ไมโครโมห์/ซม. ค่าของแข็งในน้ำ4,440 มก./ล. และค่าความขุ่น 353NTU น้ำหลังผ่านเครื่องกรองน้ำชุดไบโอชาร์จากใบมะม่วงแห้ง จะมีค่าpHอยู่ที่ 3.8 ค่าการนำไฟฟ้า-4.1ไมโครโมห์/ซม. ค่าของแข็งในน้ำ2,560 มก./ล. และค่าความขุ่น 45NTU