ห้องน้ำอัจฉริยะ รักษ์ธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา ลิ้มวัฒนา, พิรดา เชิญขวัญศรี, มิยูกิ คูซูโอกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Eco Toilet จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องน้ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์รถติดและการไปเข้าแค้มป์ ซึ่ง Eco Toilet เปรียบเสมือนห้องน้ำเคลื่อนที่ พกพาได้สะดวกและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ จากการทำการทดลองหาผักและผลไม้จากธรรมชาติที่สามารถช่วยในการดูดซับได้ พบว่าส้มมีสารเพคตินจึงสามารถดูดซับของเหลวได้ดีที่สุด และด้วยกระบวนการดูดซับของของเหลวจากสารที่เป็นโพลิเมอร์ร่วมกับเพคตินในส้มทำให้ของเหลวสามารถแข็งตัวได้หลังใช้งาน Eco Toilet จึงสามารถสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ได้ เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนห้องน้ำ ซึ่งจากการทดลองการดูดซับของสารพบว่าปริมาณที่เหมาะสมแก่การดูดซับของสาร คือ การใช้โพลิเมอร์ 40g. สำลี 3g. ผงส้ม 1g. จึงจะทำให้ของเหลวดูดซับได้ในระเวลาที่เร็วที่สุด