การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถี่การเกิดร่องรอยของอนุภาคในห้องหมอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา จันทร์แก้ว, ปิยนุช อินเรือน, รัชนีกร ใจวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพียรกิจ นิมิตรดี, จิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดร่องรอยของอนุภาคในห้องหมอกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถี่และชนิดของร่องรอยอนุภาคที่เกิดขึ้นในห้องหมอก ผู้จัดทำได้สร้างห้องหมอกโดยอาศัยหลักการควบแน่นให้เกิดการชนกันของอนุภาค โดยการทําให้ไอของแอลกอฮอล์ภายในห้องหมอกอยู่ในสภาวะอิ่มตัวยิ่งยวด (Supersaturated) และพร้อมจะควบแน่นเมื่อถูกรบกวนเพียงเล็กน้อย ตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ตั้งห้องหมอกและตำแหน่งของผู้สังเกต ตัวแปรตามได้แก่ ความถี่และชนิดของร่องรอยที่สังเกตได้ ตัวแปรควบคุม คือ เวลาที่ใช้ในการสังเกต, ปริมาณแอลกอฮอร์, ชนิดของแอลกอฮอร์, ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสง, ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง, ความเข้มของแสงบริเวณห้องทดลอง, ผู้สังเกต