โครงงานการทำแผ่นฟิล์มย่อยสลายได้ด้วยเพคตินที่สกัดจากเปลือส้มจี๊ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษม มิ่งเมือง, เจตนิพัทธ์ ดีเป็นแก้ว, พรหมประสิทธิ์ ฤทธิรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณริศรา อรรฆยมาศ, ธวัชชัย ศรีไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่อง “การทำแผ่นฟิล์มย่อยสลายได้ด้วยเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มจี๊ด” ได้มีจุดประสงค์การศึกษาเพื่อต้องการนำส้มจี๊ดซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและดำเนินการสร้างแผ่นฟิล์มถนอมอาหารจากเพคตินในการช่วยลดการใช้ฟิล์มถนอมอาหารแบบพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก

กระบวนการการสกัดสารเพคตินได้นำเปลือกส้มไปผ่านกระบวนการผ่านสารเคมีต่างๆ โดยทั้งใช้กรดไฮโดรคลอริก(HCL)และโซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต(SHMP)มาสกัดในอัตราส่วน1:3 ของมวลเปลือกส้ม แล้วนำไปแช่ไว้ในเครื่อง Water Bath ที่อุณหภูมิ 95 ° C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมากรองแยกกากและน้ำจากนั้นก็นำมาใส่สารHCLและSHMP เหมือนเดิมแช่ในwater Bath 95°C เวลา 1ชั่วโมง แล้วนำไปคนด้วยเครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็กไปเสร็จแล้วนำมากรองด้วยเครื่องกรองบุชเนอร์ ซึ่งจะได้สารเพคตินในปริมาณที่แตกต่างกัน จากนั้นนำไปอบที่ 55°C เวลา3ชั่วโมง บดแพคตินให้ละเอียด จากนั้นนำมาคำนวณหาปริมาณเมทอกซิลในเพคตินโดยวิธีการไตรเตรต เพื่อคำนวณหา%DE ผลที่ได้ปริมาณเมทอกซิล ค่า% DE ที่ได้มีค่าเท่ากับ 62.5 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบจากตารางของอรพิน ภูมิภมร ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่า DE กับ ปริมาณเมทอกซิลในเพคติน จะได้ว่ามีปริมาณเมทอกซิลอยู่ประมาณ 10.98 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งใกล้เคียงกับค่าปริมาณเมทอกซิลในทางการค้า หลังจากนั้นนำแพคตินที่ได้มาผสมกับสารกลีเซอรอลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความเหนียวให้กับแผ่นฟิล์มมากขึ้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแผ่นฟิล์มใช้ห่อผลไม้ในปัจจุบันคือฟิล์มยืดที่ผลิตจากพลาสติก PEนั้นจะมีคุณสมบัติที่ให้ไอน้ำผ่านได้น้อย แต่ก๊าซจะสามารถซึมผ่านได้ดี อีกทั้งยังสามารถนำแผ่นฟิล์มชีวภาพดังกล่าวไปต่อยอดในการยับยั้งเชื้อโรคได้ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ทำโครงงานนี้เพื่อลดปัญหาขยะพลางสติก ผลิตสิ่งที่สามารถทดแทนพลาสติกในการใช้ประโยชน์แทนพลาสติกบางส่วนได้ อีกทั้งแผ่นฟิล์มดังกล่าวสามารถย่อยสลายเองได้ จึงเป็นประโยชน์และช่วยลดปัญหาถุงพลาสติกในยุคปัจจุบันอีกด้วย