โคมไฟอโรมาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬา​รัตน์​ สิงห์​แก้ว​, เตชิต จับปลั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา, ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “โคมไฟอโรมาอัตโนมัติ” โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาชนิดของพืชที่เหมาะสมในการสกัดเป็นเซลลูโลสเพื่อทำเป็นแผ่นดูดซับน้ำมันหอมระเหย 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันหอมระเหยของแผ่นเซลลูโลส 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการทำงานของโคมไฟอัตโนมัติ โดยดำเนินการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากไส้ข้าวโพด ขุยมะพร้าวและเส้นใยสับปะรด โดยใช้ตัวทำละลายคือ น้ำกลั่น และตัวละลายคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ จนได้เป็นเส้นใยเซลลูโลส ผลปรากฏว่าพืชที่สามารถสกัดเป็นเส้นใยเซลลูโลสและดูดซับน้ำมันหอมระเหยได้ดีที่สุดคือเส้นใยสับปะรด นำไปฟอกสีโดยการต้มด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นเซลลูโลส ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับของน้ำมันหอมระเหยพบว่าสามารถดูดซับน้ำมันหอมระเหยได้ดี จากนั้นนำผลิตภัณฑ์แผ่นเซลลูโลสที่ได้ประกอบเข้ากับโคมไฟจักสานที่จัดทำขึ้น ภายในประกอบด้วยชุดอุปกรณ์บอร์ดคำสั่ง ESP8266 ซึ่งสามารถสั่งเปิด/ปิดการปล่อยน้ำมันหอมระเหยผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ยังติดตั้งเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดความชื้นของแผ่นเซลลูโลส เมื่อระดับความชื้นถึงค่าที่กำหนดไว้บอร์ดคำสั่งจะสั่งหยุดการปั๊มน้ำมันหอมระเหยโดยอัตโนมัติ จากนั้นก็สามารถกดปุ่มคำสั่งเปิดหลอดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ความร้อนจากหลอดไฟแผ่ไปยังแผ่นเซลลูโลสที่ติดไว้รอบๆหลอดไฟ จนกระทั่งน้ำมันหอมระเหยระเหยออกมาเป็นกลิ่นหอมสำหรับผ่อนคลาย