โครงงานเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.Coli และ S.aureus ด้วยสารสกัดจาก ใบพริกไทยดำ ใบพลู และใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช ขุนนุ้ย, ปณิตา หยงสตาร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล, ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลในด้านสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแบคทีเรียเหล่านั้นเป็นเชื้อโรคและรับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย อาจด้วยทางการหายใจ ทางการสัมผัส ทางผิวหนัง หรือแม้กระทั่งทางการรับประทานอาหาร ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ อีกทั้งสารเคมีที่ใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจในการนำสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย E.Coli และ S.aureusแทนการใช้สารเคมี เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่กล่าวมาข้างต้นโดยสารสกัดจากใบพริกไทยดำ ใบพลู และใบสาบเสือ อีกทั้งเพื่อนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด