แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ใจเอื้อ, ธนัชพร อินทะนนท์, ธีรนาฎ เครือดวงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย, เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ฟางข้าวเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากการเก็บเกี่ยวข้าว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่กำจัดอย่างผิดวิธีด้วยการเผาทำลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของมนุษย์ เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ เส้นใยในฟางข้าวเป็นวัสดุที่แข็งแรงและสามารถใช้เป็นวัสดุเสริมแรงได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงนำเส้นใยฟางข้าวมาสร้างไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของมวลเส้นใยฟางข้าวในซีเมนต์บอร์ดโดยอัตราส่วนร้อยละ 0, 2.5, 5.0, และ 7.5 ของมวลเส้นใยฟางข้าวต่อปูนซีเมนต์ ตามลำดับ การเตรียมเส้นใยฟางข้าวโดยนำ

ฟางข้าวต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ การทดสอบลักษณะพื้นผิวพื้นฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก การทดสอบแรงกดทับด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก การทดสอบความหนาแน่น การทดสอบการดูดซึมน้ำ และการทดสอบการดูดกลืนความร้อน จากการศึกษา พบว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 7.5 สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด 164.62 นิวตัน รับแรงกดทับด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกได้ดีที่สุด 20 กิโลนิวตัน และมีคุณสมบัติการดูดกลืนความร้อนได้น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 28.97 ซี่งการทดสอบการดูดซึมน้ำ พบว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 2.5 สามารถดูดซึมน้ำได้น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 25.29

จากการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน พบว่า แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานมากที่สุด คือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 7.5 และพบว่าการใส่เส้นใยฟางข้าวมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสามารถทำให้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แข็งแรงขึ้น