แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรนาฎ เครือดวงคำ, ณัฐวุฒิ ใจเอื้อ, ธนัชพร อินทะนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว 2.เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีขั้นตอนการทดลองโดยสังเขป ได้แก่ 1. การเตรียมเส้นใยจากฟางข้าว

และ 2. วิธีการทดสอบ

โดยมีการทดสอบอยู่ 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. การออกแบบอัตราส่วนและสร้างแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว 2. การทดสอบหาลักษณะพื้นผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเฉลี่ยของเส้นใยฟางข้าวโดยใช้กล่องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 3. การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว ได้แก่ การทดสอบการต้านแรงดัดด้วย load cell การทดสอบความหนาแน่นของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว การดูดซึมน้ำ การดูดกลืนความร้อน การทดสอบหาลักษณะพื้นผิวเบื้องต้นของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ และการทดสอบการเลื่อย การตอกและถอนตะปู