ควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยนับจำนวนรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร แซ่เจียง, ศุภกร คำนึงคุณากร, ชญาภา เลาหะตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยนับจำนวนรถ มีวัตถุประสงค์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรถในแต่ละช่องทางเดินรถกับระยะเวลาที่แสดงสัญญาณไฟจราจรสีเขียวและสีแดง เพื่อศึกษาระบบสัญญาณไฟจราจร และนำมาสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดใน ซึ่งในที่นี้ทางคณะผู้จัดทำจะสร้างเงื่อนไขต่างๆที่สามารถพบเจอได้ตามสี่แยกจราจรทั่วไป และทำการทดลองเงื่อนไขทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง มีเงื่อนไขหลัก ดังนี้ เมื่อ ความหนาแน่นในช่องทางเดินรถที่ 1 มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางเดินรถที่ 2,3 และ 4 ตามลำดับ ระบบจะแสดงผลสัญญาณไฟจราจรสีแดงและไฟเขียวเป็นระยะเวลาที่ลดหลั่นกันไป โดยให้ระยะเวลาแสดงสัญญาณไฟแดงในช่องทางเดินรถที่ 4 มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางเดินรถที่มีความหนาแน่นของรถยนต์น้อยที่สุด และรองลงมา คือ ช่องทางเดินรถที่ 3,2,1 ตามลำดับ และจะให้แสดงผลสัญญาณไฟสีเขียวในช่องทางเดินรถที่ 1 เป็นลำดับแรก พร้อมกับระยะเวลาแสดงผลสัญญาณไฟสีเขียวมากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางเดินรถที่ 2,3,4 ตามลำดับ โดยที่ระยะเวลาในการแสดงผลสัญญาณไฟจราจรสีเขียวและสีแดงสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ส่วนระยะเวลาในการแสดงผลสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองในแต่ละช่องทางเดินรถยังคงเท่าเดิม และในทำนองเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งคล้ายกับความสัมพันธ์ข้างต้นอีก 21 เงื่อนไข

พบว่าจากกระบวนการทดสอบระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยนับจำนวนรถ จากเงื่อนไขข้างต้น ทำให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรถในแต่ละช่องทางเดินรถกับระยะเวลาที่แสดงสัญญาณไฟจราจรสีเขียวและระยะเวลาที่แสดงสัญญาณไฟจราจรสีแดง จะมีความสัมพันธ์กัน โดยขึ้นกับความหนาแน่นในแต่ละช่องทางเดินรถ แต่เมื่อในแต่ละช่องทางเดินรถมีความหนาแน่นของรถที่เท่ากัน ระบบจะแสดงผลตามระบบสัญญาณไฟจราจรเดิมที่ได้กำหนดไว้