ชนิดของน้ำตาลมีผลต่ออัตราการฟูของขนมปังหรือไม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธินี วิเชียร, กุลธิดา ไชยกายุทธ, รสิตา สิทธิเดชากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องการศึกษาเกี่ยวกับน้ำตาลต่างชนิดกันทำให้การฟูของขนมปังแตกต่างกันหรือไม่เพราะน้ำตาลแต่ละชนิดมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหากปัจจัยการฟูของขนมปังคือชนิดน้ำตาลดังนั้นการฟูของขนมปังก็จะแตกต่างกันด้วย