ครีมอัจฉริยะทำความสะอาดตัวเองสำหรับเคลือบผิววัสดุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วสวัตติ์ เหมือนขาว, คณนาถ รัตนมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครีมอัจฉริยะทำความสะอาดตัวเองสำหรับเคลือบผิววัสดุ เป็นครีมที่พัฒนาขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเคลือบผิววัสดุที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้หรือทำความสะอาดได้ง่าย และเพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด โดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโนเพื่อประยุกต์ใช้จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติใหม่ โดยเลียนแบบพฤติกรรมธรรมชาติของใบบัว คือพฤติกรรมการไม่ชอบน้ำ และสามารถทำความสะอาดตัวเองหรือทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยการผสมด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ แล้วทำการทดสอบกับวัสดุโลหะที่พ่นเคลือบด้วยสี ปาร์ติเกิลบอร์ด หนังและหนังสังเคราะห์ แล้วทำการบันทึกผลการทดสอบลักษณะไม่ชอบน้ำ อายุการใช้งาน สามารถทำความสะอาดตัวเองหรือทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งการเกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียต่าง ๆ บันทึกข้อมูลและบันทึกภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด