เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุทธ์ ดีกระจ่าง, สุขพสิษฐ์ลภณ ผ่องจำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องรดน้ำต้นไม้ ที่สามารถตรวจจับความชื้นภายในดินและอากาศ เพื่อหาอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสมแก่การรดน้ำต้นไม้ เมื่อระดับความชื้นหรืออุณหภูมิ นั้นไม่เหมาะสมก็จะทำการแจ้งเตือนมายัง line notify และทำการรดน้ำต่อไป