เครื่องผลิตไบโอดีเซลอัตโนมัติ พร้อมการตรวจสอบและควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุณ เนตร์ประพันธ์, กรสกล ดำรงค์กุลนิช, พีรวิชญ์ ชองขันปอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนของคณะผู้จัดทำเป็นโรงเรียนประจำมีการทำอาหารภายในโรงเรียน และน้ำมันพืชที่เหลือจากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ผู้จัดทำจึงให้ความสนใจในการเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้แล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซล จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไบโอดีเซล ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล จัดเป็นสารประเภทเอสเทอร์ทำจากน้ำมันที่ใช้เเล้วผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่ากระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน (Transesterification Process)

โดยให้น้ำมันพืชเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ มีลักษณะเป็นเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty Acid Methyl Ester)

โดยผู้จัดทำได้ทำการสร้างเครื่องจำลองการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่มีประสิทธิ โดยติดตั้งเซนเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานอัตโนมัติ และ สร้างระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่อง โดยใช้บอร์ด esp8266 เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการทำงาน เกิดเป็นเครื่องผลิตไบโอดีเซลอัตโนมัติแทนระบบเก่า พร้อมการตรวจสอบและควบคุมผ่าน application

เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการควบคุมการทำงานระยะไกลผ่านระบบไร้สาย โดยจุดประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยนน้ำมันพืชเก่าเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้มาจากเครื่องผลิต จะต้องไม่มีกำมะถัน และ มีจุดวาบไฟไม่ต่ำกว่า 80 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส

โดยน้ำมันที่ได้จากเครื่องผลิตไบโอดีเซลอัตโนมัติ มีจุดวาบไฟที่ 120 องศาเซลเซียส และค่า Cetane สูงกว่าดีเซลทั่วไป ไม่ไวไฟ มีสีใส เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล โดยประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานนี้ คือ การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลที่สามารควบคุมการทำงานระยะไกลและติดตามการทำงานได้ และได้น้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกมีประสิทธิภาพที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงต่อไป