ความสัมพันธ์คณิตศาสตร์กับโน๊ตดนดรี และความลับในบทเพลงของบีโธเฟ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวิช เทียรพิสุทธิ์, กษณ บุญญกาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากดนตรีมีผลต่อความรู้สึกของผู้ฟัง และมีการใช้ในการสร้างสรรค์บทเพลงของแต่ละบุคคล โดยบทเพลงนั้นได้ใส่ความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งลงไปในบทเพลงในบางเพลงต่างมีความไพเราะของบทเพลงที่แตกต่างกัน ในแต่ละบทเพลงเราจะสังเกตได้ว่าเราสามารถสร้างสรรค์โน๊ตดนดรีที่เป็นสิ่งสำคัญในบทเพลงขึ้นมาได้ ทางขณะผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสัมพันธ์ของโน๊ตดนตรีกับคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดความไพเราะของเสียงดนตรีประเพลงนั้นๆ โดยความสัมพันธ์ของโน๊ตดนตรีจะเน้นไปที่ความถี่ของเสียง โน๊ตแต่ละตัวเมื่อนำมารวมกันสามารถทำให้เกิดความไพเราะขึ้นได้ โดยใช้โปรแกรม Tone Generator เพื่อหาค่าความถี่และรวมเสียงทั้ง 3 เสียงมาประสานเสียงกันให้เกิดความไพเราะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงงานนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ของเสียงในแต่ละโน๊ตมาประสานเสียงกันเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบบทเพลงให้เกิดความไพเราะลื่นหูได้