ความสัมพันธ์ของอัลกอริทึมกับเวลาในการเคลื่อนตัวไปยังแหล่งอาหารของราเมือกในเขาวงกต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชมน พฤกษ์รังษี, ธัชทร พิทยาณิชกุล, นิรชา เสรีวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการแก้ปัญหาเขาวงกตในรูปแบบความซับซ้อนที่แตกต่างกันของราเมือก ว่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริทึมและเวลาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่