ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีวงกลมแนบใน Pedal Triangle กับรัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยมอื่น ๆ ที่เกิดจากการสร้าง Pedal Triangle ที่อยู่ในภายในสามเหลี่ยมใด ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยธัช ผลิโกมล, กฤติน ชินกาญจนโรจน์, ชารีฟ หมัดอาดัม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม Pedal ที่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อที่จะศึกษาต่อยอดในสิ่งใหม่ ๆ ในสามเหลี่ยม Pedal ผลการศึกษาและจัดทำโครงงาน

จะได้ความสัมพันธ์ของรัศมีวงกลมแนบใน Pedal Triangle กับรัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยมอื่น ๆ ที่เกิดจากการสร้าง Pedal Triangle โดยใช้หลักการสามเหลี่ยมคล้าย ตรีโกณมิติเบื้องต้น และ Heron's formula เพื่อหาความสัมพันธ์