การหาปริมาตรของทรงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพร ชัยดี, ธีริศรา มีมาก, สาธิกา วงศ์เวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์

เรื่อง การหาปริมาตรของทรงรี

ที่มาและความส าคัญ :

ในปัจจุบันมีรูปทรงเลขาคณิตและมีสูตรต่างๆ ในการหาพื้นที่และปริมาตรอยู่มากมาย ท าให้คณะเราเกิด

ความสนใจทางด้านนี้ เมื่อศึกษาลายละเอียดอย่างรอบครอบแล้ว พบว่ามีบุคคลส่วนน้อยที่ค้นพบสูตรการหา

ปริมาตรของทรงวงรีตันได้ และยังคงไม่เป็นที่ยอมรับ จึงเป็นที่มาให้คณะเราศึกษาการหาสูตรของปริมาตร

ทรงรีตัน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาและพิสูจน์สูตรปริมาตรทรงรีตัน

วิธีการด าเนินงาน :

  1. ศึกษาโครงสร้างของทรงรี และสร้างแบบจ าลอง

  2. ศึกษาการหาพื้นที่ของรูปวงรี

  3. น าสูตรการหาพื้นที่รูปวงรีมาประยุกต์ใช้ โดยศึกษาจากการแบ่งทรงรีเป็นส่วนเล็กย่อย แล้วน าผลมา

รวมกัน จะได้เป็นปริมาตรของทรงรีตัน

  1. ลองท าซ ้าหลายๆ ครั้ง แล้วหาครั้งที่มีค่า error น้อยที่สุด

  2. สรุปผลการศึกษา

ผลจากการศึกษา :

ค้นพบสูตรการหาปริมาตรของทรงรีตัน