การหาพื้นที่ของใบไม้หรือดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นเซกเมนต์ประกบติดกัน และแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูธณัฐ กรพิทักษ์, กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์, ณัชชา ดีจักรวาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง, พงษ์วสุ เนียมสำเภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเบื้องต้นพบว่า การหาพื้นที่ของใบไม้ หรือกลีบดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นเซกเมนต์ประกบติดกันและแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า (โดยการศึกษา n = 3, 4, 5, 6, 7 และสรุปในรูปทั่วไป) ซึ่งพบว่าพื้นที่ใบไม้ n ใบ หรือกลีบดอกไม้ n กลีบที่มีลักษณะเป็นเซกเมนต์ประกบติดกัน และแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เท่ากับ

(( π(n-2))/(sin 〖360〗^°/n)-n) d^2/(4sin 〖360〗^°/n ) เมื่อ 0