การหาความสัมพันธ์ของวงกลมที่แนบในพาราโบลาเดียวกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัลพัชร์ คำคม, ณัฐวรรณ สุนทรเลขา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของสมการวงกลมที่แนบในพาราโบลาเดียวกัน มีแนวคิดเริ่มจากการวาดวงกลมวงแรก โดยพิจารณาพาราโบลาในรูป y=mx2เมื่อ m คือสัมประสิทธิ์หน้า x2 ซึ่งก็คือ ความกว้างของพาราโบลา และให้วงกลมวงแรกมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (0,b) จากนั้นออกแบบรูปแบบให้วงกลมแต่ละวงมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งภายในพาราโบลาเดียวกัน แล้วเขียนออกมาอยู่ในรูปของสมการวงกลม เราจะใช้ desmos graphing calculator มาช่วยทำให้เห็นภาพลักษณะความสัมพันธ์ของสมการวงลมที่แนบในพาราโบลาเดียวกัน และตรวจสอบความถูกต้องของสมการวงกลม จากการศึกษานี้จะทำให้เราสามารถสร้างรูปแบบและเขียนความสัมพันธ์ของสมการวงกลมในรูปแบบอื่นๆได้