เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญาพร ไชยสุขทักษิณ, เมย์ยาวี เยี่ยมเวช, นิตัสนีม ลีอะละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศธร กานต์ชนาพงศ์, จิรพงษ์ เจริญสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝุ่นละออง P.M 2.5 จัดเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้มลพิษทางอากาศภายในอาคารและคุณภาพของอากาศในเมืองยังจัดเป็นปัญหามลพิษโลก 2ปัญหาที่เลวร้ายที่สุด อ้างอิงจากรายงานชื่อ World's Worst Polluted Places ของ Blacksmith Institute และเนื่องจากพัดลมฟอกอากาศที่มีขายตามท้องตลาดยังไม่ตอบโจทย์ต่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้และยุคสมัยในปัจจุบันเท่าที่ควร ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาค้นคว้าและจัดทำโครงงานเรื่อง เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศภายในอาคาร โดยใช้พัดลมตัวดูดและพัดลมตัวเป่า ผลที่จะได้รับคาดว่าเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะจะสามารถฟอกอากาศภายในห้องได้มากกว่า 99.97% อีกทั้งสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ และสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือโดยสั่งการผ่านระบบ IoT ได้อีกด้วย