เครื่องแจ้งเตือนไฟป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาอิฟ เจ๊ะมาด, ศุภณัฐ ภาชโน, บุณยกร แดงกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มัสณา ทรงนาศึก, จิรพงษ์ เจริญสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องแจ้งเตือนไฟป่า(SMART PROTECH FIRE) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการเกิดไฟป่า และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการแจ้งเตือน

โดยวิธีการดำเนินงานมีดังนี้ เริ่มศึกษาข้อมูลปัจจัยและองค์ประกอบในการเกิดไฟป่าเช่น อุณหภูมิ ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจากการศึกษาพบว่าก่อนการเกิดไฟป่าอุณหภูมิจะสูง ทำให้เชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ได้ง่ายขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดไฟป่าคือประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นที่ต่ำจะทำให้อากาศแห้งและง่ายต่อการลุกไหม้ รวมถึงทำให้ไฟลุกลามได้เร็วขึ้น ความชื้นที่เหมาะสมของการเกิดไฟป่าคือ60-70% คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นทำให้บรรยากาศหนาแน่นขึ้น อากาศแห้งและร้อนชื้นและทำให้ไฟลุกลามได้ง่าย

ทดสอบโดยการนำเครื่องแจ้งเตือนไฟป่าที่ที่มีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ไปติดตั้ง ณ ตำแหน่งหนึ่ง และจะส่งค่าของอุณหภูมิ ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางสัญญาณLoraไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์จะประมวณผลลงเว็บไซด์และเตือนว่า ณ บริเวณนั้นเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือไม่ หรือบริเวณนั้นเกิดไฟป่าขึ้นแล้ว