ระบบอำนวยความสะดวกขณะขับขี่รถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วณัทชา แก้ววงวาน, ธนกฤต อินต๊ะวิไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีความต้องการและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันและเป็นที่นิยมทั่วโลกคือ อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพและยังสามารถนำอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาได้ ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลซึ่งถ้าได้รับการวางระบบการค้นคว้าอย่างมีมาตรฐาน การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ เชื่อแน่ว่าการพัฒนาย่อมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด