ระบบอำนวยความสะดวก ขณะขับขี่รถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วณัทชา แก้ววงวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระจกมองหลังอัจฉริยะ ที่ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับประเภทของยานพาหนะที่จะแซงมาในเลนข้างๆ โดยจะติดตั้งไว้บนกระจก (พรบ.จราจรทางบก หมวด 2 มาตรา 45 ระบุไว้ว่า ห้ามขับขี่แซงหน้ารถคันอื่นทางด้านซ้าย) แต่เพื่อความปลอดภัยจะทำการติดตั้งเซนเซอร์ทั้งด้านซ้ายและขวา โดยจะขึ้นแสดงทิศทางการแซงของรถเป็นไฟสีเขียวบนกรอบครอบสัญลักษณ์ของรถ และขึ้นแสดงเป็นไฟสีแดงตามสัญลักษณ์ของประเภทยานพาหนะนั้นๆที่กำลังจะขับแซง ที่ถูกติดตั้งไว้บนหน้าปัดรถของคนขับ (สัญลักษณ์ยานพาหนะที่กำหนดขึ้นมาได้แก่ จักรยาน/จักรยานยนต์ , รถเก๋ง/รถยนต์ , รถตู้/รถบรรทุก *หมายเหตุ .../... คือ ใช้สัญลักษณ์เดียวกัน) และมาพร้อมกับระบบแสดงค่าของสภาพอากาศ(อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน/ปริมาณน้ำฝน) โดยอุปกรณ์ที่ทำการแสดงค่าจะถูกติดตั้งบนบังเกอร์ของรถในฝั่งของผู้โดยสาร ซึ่งค่าของสภาพอากาศนั้นจะนำมาจากเรดาร์และแผนที่บนอินเทอร์เน็ต ณ พิกัดของยานพาหนะในขณะนั้น ซึ่งหมายความว่าการจะใช้งานอุปกรณ์นั้นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Phone ที่เปิดข้อมูลมือถือหรือทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต