ความสัมพันธ์ของรูปโค้งกับสี่เหลี่ยมคางหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร เลิศอิทธิกุล, เปรมปุณย์ เอกวานิช, กัญจน์ภณ โสภณเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภา จันทร์เมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในวิชาประวัติศาสตร์ ทีมงานได้เห็นภาพถ่ายประตูทางเข้าของสถาปัตยกรรมใน อดีตหลายแห่งที่สร้างขึ้นเป็นรูปโค้ง สมาชิกในทีมจึงเกิดข้อสงสัยว่าทําอย่างไรจึงสามารถนําก้อน หินรูปทรงเหลี่ยมมาเรียงต่อกันจนเป็นรูปโค้งได้ จึงได้ตัดสินใจทําการศึกษาและได้พบถึง ความสัมพันธ์ของหินรูปทรงเหลี่ยมว่าแท้จริงแล้วคือรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู และวิธีการจัดเรียงนั้น ก็สัมพันธ์กับขนาดของมุมและจํานวนรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ใช้ในการเรียง

การหาความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้ซับซ้อนมากนัก กระทําโดยอาศัยความเข้าใจพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ในเรื่องมุมของรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งสามารถขยายผลเพื่อศึกษการจัดเรียงรูปทรงโค้งใน ลักษณะต่าง ๆ ได้อีกในอนาคต