ความสัมพันธ์ของรัศมีวงกลมแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากับรัศมีวงกลมที่แนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เกิดจากเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปแรก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชาติ สิทธิผล, รฐนนท์ มกรมณี, ภูเบศ เสน่ห์ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์