ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของสามเหลี่ยมด้านเท่าบนด้านของสามเหลี่ยมใด ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรรณรต มณีสม, ปณิธิ แก่นหิน, พศวีร์ เกรวัล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบนด้านของสามเหลี่ยมใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของสามเหลี่ยมด้านเท่าบนด้านของสามเหลี่ยมตั้งต้นที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ในครั้งถัดไป มีพื้นที่เป็น 4 เท่าของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของครั้งก่อนหน้า เพื่อศึกษษความสัมพันธ์ของจุดยอดทั้งสามจุดของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของครั้งก่อนหน้าอยู่บนเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของครั้งถัดไป เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมใด ๆ กับสามเหลี่ยมที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ในทุกครั้งมีจุดเซนทรอยด์เดียวกัน

ผลการศึกษาและการจัดทำโครงงานพบว่า สามเหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดเซนทรอยด์ของสามเหลี่ยมด้านเท่าบนด้านของสามเหลี่ยมรูปตั้งต้นเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า , อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าที่สร้างได้ในชั้นที่ 1 ต่อสามเหลี่ยมที่สร้างได้ในชั้นที่ 2 เป็น 1 : 4