ศูนย์รายงานระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา​จังหวัดนนทบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศัตวรรษ บุญเต็ม, ปฏิพัทธ์ แก้วคันโท, ก้องเกียรติ อมรธรรมคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชา ยุวโกศล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเห็นปรากฏการณ์น้ำขึ้น – น้ำลงในแต่ละวัน และเนื่องจากการที่โรงเรียนติดแม่น้ำใหญ่จึงทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในแต่ละปีทางพื้นที่ที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี ได้ประสบกับภัยเช่นกัน เหตุการณ์เหล่านี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ต้องรอประกาศของจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ในการทำวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับปริมาณของระดับน้ำในแม่น้ำ หรือด้านดาราศาสตร์ที่ต้องศึกษาอิทธิพลของแรงไทดัลซึ่งต้องอ้างอิงกับระดับน้ำในพื้นที่ที่ทำการศึกษา ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมที่จะตอบสนองการนำข้อมูลของระดับน้ำในรูปแบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยทางผู้จัดทำต้องการให้ทางโรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นศูนย์การวัดข้อมูลระดับน้ำประจำจังหวัดนนทบุรีที่สามารถรายงานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และรายงานข้อมูลของระดับน้ำที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ในเบื้องต้นทางผู้จัดทำจะทำการเก็บข้อมูลผ่านเซนเซอร์วัดระยะทางกับบอร์ Arduino โดยนำข้อมูลที่ได้ส่งไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจและต้องการนำข้อมูลก็สามารถบันทึกไฟล์ไปใช้งานได้