ศึกษาสารสกัดจากพืชเพื่อตรวจสอบไข่พยาธิในปูดอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพร พรมแตง, ธัญชนก ปราชญ์เรืองนิตย์, วิลาสินี แก้วคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดจากพืชเพื่อนำมาตรวจสอบตัวอ่อนพยาธิในปูนาดอง โดยการนำพืชที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบมาสกัดเพื่อทดสอบเอฟเฟคของปูนาดองที่ติดเชื้อพยาธิ ทำให้เกิดผลที่สามารถทราบได้ว่าปูนาดองนั้นติดเชื้อพยาธิ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อปูนาดองจากแหล่งต่างๆที่มีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิในมนุษย์ โดยจะเลือกศึกษาพืชที่มีดอกนำมาตรวจสอบหาประสิทธิภาพในการทดสอบ