สิ่งประดิษฐ์โดยการใช้ประโยชน์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินโรจน์ เหมือนนาค, ลักษณ์นารา สิทธิผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ว่องไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้ทฤษฎีของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อจำลองการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน

2)ใช้ในการทดลองเพื่อต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ 3)การนำความรู้เรื่องElectromagnetismมาใช้ทดลองเพื่อเกิดสิ่งสร้างสรรค์อื่นๆ