การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำให้เลือดแข็งตัวของสารสกัดจากใบบัวบก และใบฝรั่ง ในการพัฒนาเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิษฐ์ กันไชยา, รวิสรา จิตรใคร่ครวญ, ปิติพัฒน์ จันทร์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัตร อ้ายแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลว คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบใหม่ที่สามารถสมานบาดแผลขนาดเล็กได้ตามบริเวณผิวหนัง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสารสกัดจากสมุนไพรห้ามเลือด ได้แก่ ใบบัวบก และใบฝรั่ง มาพัฒนาเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลวที่มีความสามารถในการห้ามเลือด ลดอาการบวม และการอักเสบของบาดแผล จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำให้เลือดแข็งตัวจากสารสกัดจากใบบัวบก และใบฝรั่งผ่านทางกล้องจุลทรรศน์พบว่าสารสกัดจากใบบัวบกมีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดได้ดีกว่าสารสกัดจากใบฝรั่ง สังเกตจากการเกาะกลุ่มกันของเลือด หลังจากได้สารสกัดจากสมุนไพรห้ามเลือดที่ดีที่สุดแล้วจะนำไปพัฒนาต่อเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลว ทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลวให้สารถผลิตได้เองในประเทศและมีสารสกัดจากสมุนไพรห้ามเลือดที่สามารถทำให้การแข็งตัวของเลือดเป็นไปอย่างรวดเร็ว