การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศด้วยเส้นใยกัญชงและฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรณินท์ อินสอน, สุทธิดา ใจบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่มีสถานะแก๊ส ณ อุณหภูมิห้อง จัดเป็นสารมีพิษที่พบว่าปนเปื้อนในอากาศมากในปัจจุบัน โดยจากการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ พบว่าสารเคมีชนิดนี้มีแหล่งที่มาจากผลิตภัณฑ์พวกไม้อัด น้ำยาทาเล็บ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัว ผ้าที่ใส่แล้วไม่ยับ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการปนเปื้อนของสารเคมีชนิดนี้ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าเส้นใยกัญชงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดูดซับสารเคมีชนิดนี้เนื่องจากการที่มีรูพรุนที่มากและโครงสร้างที่เหมาะสม ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธภาพการดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยผ้าฝ้ายและผ้ากัญชง โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ของผ้าฝ้ายและผ้ากัญชงและเปรียบเทียบโครงสร้างรูพรุนของผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผ้าที่นิยมมากในปัจจุบันและผ้ากัญชงเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมผ้าม่านดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคจากสารฟอร์มัลดีไฮด์และเพิ่มคุณค่าให้กับผ้าฝ้ายและผ้ากัญชง โดยในขั้นตอนแรกผู้จัดทำจะนำผ้าฝ้ายและกัญชงไปตรวจสอบจำนวนรูพรุนโดยใช้ SEM จากนั้นจึงนำผ้าฝ้ายและผ้ากัญชงตัดเป็นแผ่น ขนาด 5 × 5 เซนติเมตร ไปทดสอบการดูดซับด้วยเทคนิค Gas chromatography (GC) แล้วจึงทำการจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอร์มาลดีไฮด์ระหว่างสภาพแวดล้อมปิดที่มีผ้ากัญชง ผ้าฝ้าย และไม่มีผ้าเส้นใยในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงจากนั้นนำไปศึกษาปริมาณแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์โดยใช้เทคนิค Gas Chromatography (GC) อีกครั้งแล้วจึงนำผลการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปประสิทธิภาพการดูดซับต่อไป