การประดิษฐ์เครื่องวัดควันดำระบบทึบแสงแบบไหลผ่านหมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คิรากร วงศ์กาไสย, ธิรดา วิจิตขะจี, กนกพิชญ์ แก้วสมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริทัศน์ พิชิตมาร, จิศดา ยิ่งทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงานของLDR เพื่อออกแบบสร้างเซนเซอร์ LDR ในการวัดความสว่างของแสง จากหลอด LED ที่ไหลผ่าน และเพื่อสร้างเครื่องมือตรวจสอบควันดำแบบทึบไหลผ่านหมด ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตเครื่องตรวจวัดควันแบบมาตรฐาน

เนื่องจากปัจจุบัน มลพิษทางอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีสาเหตุจากกิจกรรมมนุษย์ คือ การใช้เชื้อเพลิง การจราจร (ควันดำของท่อไอเสียรถยนต์) โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานปริมาณควันดำ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ตรวจมีราคาค่อนข้างสูง

โดยทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาและออกแบบวงจร LDR เพื่อสร้างเซนเซอร์จาก LDR ต่อวงจร LDR (ในโหมดการทำงานแสงมากความต้านทานมาก) เพื่อมาสร้างเซนเซอร์ LDR จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างของแสงกับตัวต้านทานแล้วนำหน่วยของ LDR (Ω) มาแปลงเป็นความสว่างของแสง (Lux) เพื่อนำไปใช้ในสมการของการวัดปริมาณควันดำ จากนั้นนำค่าที่ได้มาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องวัดควันดำ โดยใช้บอร์ดสมองกลในการควบคุมการรับค่าหรือแสดงผล