การพัฒนาตัวดูดซับชีวภาพจากวัสดุในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พราวฝัน สืบเมืองซ้าย, ศรินยา หาญสุรินทร์, นลพรรณ เตยหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก มีสำโรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวดูดซับชีวภาพได้จากการสังเคราะห์เซลลูโลสฟอสเฟตจากพืชในท้องถิ่น 3 ชนิดคือ ต้นธูปฤาษี ซังข้าวโพดและฟางข้าว และการดูดซับโลหะหนัก 2 ชนิดคือ ตะกั่วและแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ ทำได้โดยการสกัดเซลลูโลสและสังเคราะห์เซลลูโลสฟอสเฟตจากต้นธูปฤาษี ซังข้าวโพดและฟางข้าวผ่านปฏิกิริยาฟอสโฟริเลชัน จากนั้นนำไปทดสอบความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก คัดเลือกเซลลูโลสที่มีประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักมากที่สุดมา 2 ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะของตัวดูดซับจากเซลลูโลส 2 ชนิดและ 1 ชนิดตามลำดับ