การดูดซับโลหะหนักในนาข้าวจากถ่านกัมมันต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณรินทร์ กิ่งแสง, พิชชาภรณ์ จันทร์ถอด, พิจิตรา กุลสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทพุทธิพร ธงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนัก เปรียบเทียบประสิทธิภาพถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน และถ่านกัมมันต์ตามท้องตลาด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในรูปแบบผง เม็ด และแท่ง โดยทดสอบได้จากการนำถ่านกัมมันต์ไปใส่ลงในนาข้าว จากนั้นเปรียบเทียบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุใดและรูปแบบใดสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดีที่สุด